Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o přepravě


Společnost GARANTRANS s.r.o., se sídlem Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava, IČ: 25820117, vydává v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky, které jsou součástí smlouvy o přepravě uzavřené s Objednatelem (dále jen „VOP“).

1. Smluvní strany

1.1. GARANTRANS s.r.o. je společnost se sídlem Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava, IČ: 25820117, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, v oddíle C vložce 19057 (dále jako „Dopravce“).
1.2. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, které Dopravce poskytuje na základě její objednávky přepravní služby.

2. Vymezení základních pojmů

2.1. „Zásilkou“ se rozumí věc převzatá Dopravcem za účelem poskytnutí služby dle Smlouvy o přepravě věci uzavřené mezi Dopravcem a Objednatelem v souladu s těmito VOP. Zásilka může být tvořena jednou nebo více částmi zásilky.
2.2. „Příjemcem“ se rozumí osoba, které má být dle Objednatele vydána zásilka.
2.3. „Místem nakládky“ se rozumí místo určené Objednatelem, kde je Dopravce povinen převzít zásilku.
2.4. „Místem vykládky“ se rozumí místo určené Objednatelem, kam je Dopravce povinen doručit zásilku.

3. Předmět VOP

3.1. Předmětem těchto VOP je sjednání a úprava základních podmínek, kterými se bude řídit režim přepravy zásilky a úkonů souvisejících s přepravou,
jakož i práva a povinnosti Objednatele a Dopravce vyplývající z těchto smluvních vztahů.

4. Rozsah platnosti VOP

4.1. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o přepravě uzavřené mezi Objednatelem a Dopravcem. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto VOP, Objednávce, Smlouvě o přepravě či v Rámcové smlouvě o přepravě se řídí platným právním řádem ČR, zejména ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, vyhláškou ministra zahraničních věci č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (dále jen jako „Úmluva CMR“), vyhláškou ministra zahraničních věci č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen jako „Dohoda ADR“), jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k vnitrostátní a mezinárodní přepravě.

5. Objednávka přepravy

5.1. Odesílatel může objednávku přepravy učinit písemně, elektronicky nebo ústně.
Dopravce potvrdí přijetí objednávky písemně, elektronicky nebo ústně. Pokud odesílatel požádá o písemné potvrzení přijetí objednávky přepravy,
je dopravce povinen mu vyhovět. Za písemné potvrzení se považuje i elektronická komunikace, která je považována ze zákona za písemný úkon.
5.2. Písemná objednávka přepravy musí obsahovat údaje potřebné k provedení a vyúčtování přepravy zejména:

a) identifikační údaje Objednatele, popřípadě jeho číslo telefonu či e-mail,
b) adresu místa nakládky; odevzdá-li zásilku za Objednatele jiná osoba, pak i její identifikační údaje, popřípadě číslo telefonu,
c) požadované datum a čas nakládky,
d) identifikační údaje Příjemce,
e) adresu místa vykládky,
f) kontaktní údaje na osobu oprávněnou v místě vykládky k převzetí zásilky,
g) požadovanou dodací lhůtu zásilky,
h) další instrukce pro nakládku a vykládku zásilky,
i) jedná-li se o snadno zkazitelnou zásilku, musí objednávka obsahovat dispozice pro případ odmítnutí jejího převzetí příjemcem,
j) popis zásilky, tj. obvyklé pojmenování jejího obsahu a obalu, popřípadě její označení dle technických či jiných norem apod., včetně popisu jejích zvláštních vlastností,
k) vyžaduje-li to povaha zásilky, je v objednávce nutno uvést požadavek na zvláštní způsob zacházení během nakládky, přepravy a vykládky,
l) počet kusů zásilky či počet jejich balení, přepravních jednotek, palet apod.,
m) celkovou hmotnost zásilky včetně umístění těžiště zásilky, přesné rozměry zásilky či jednotlivých kusů zásilky,
n) zvláštní kulturní či uměleckou hodnotu zásilky,
o) druh a rozsah poškození zásilky, je-li předávána k přepravě již poškozená zásilka

5.3. Na základě této objednávky obdrží Objednatel od Dopravce nabídku (návrh na uzavření Smlouvy o přepravě), jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP.
Písemně učiněnou akceptací této nabídky dojde k uzavření smlouvy. Za písemně učiněnou akceptaci nabídky se považuje i akceptace provedená
prostřednictvím elektronické komunikace.
5.4. Nabídka přepravy učiněná Dopravcem platí na volně naložený kamion, není-li v nabídce stanoveno jinak.

6. Úplata za přepravní služby – přepravné

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za poskytnutí služeb úplatu stanovenou v nabídce přepravy, kterou obdržel do Dopravce a kterou akceptoval,
čímž došlo k uzavření Smlouvy o přepravě. Nárok na zaplacení přepravného vzniká po provedení přepravy do místa vykládky, a to na základě faktury
vystavené Dopravcem a doručené Objednateli na jím uvedený email. Splatnost takové faktury je 14 dní od doručení Objednateli.
6.2. Objednatel se zavazuje uhradit vynaložené náklady na zajištění zpětné přepravy zásilky či skladování, jestliže Příjemce odmítne převzetí
jemu určené zásilky.
6.3. Přepravné nezahrnuje služby spojené s proclením, ani celní poplatky.
6.4. V případě prodlení s úhradou faktur účtuje Dopravce za každý den prodlení po splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky,
pokud nebylo sjednáno jinak.
6.5. Vzniknou-li Dopravci vícenáklady (např. poplatky za policejní doprovod, úprava trasy apod.), které nebyly součástí objednávky/nabídky, budou tyto přeúčtovány Objednateli s 5 % provizí pro Dopravce.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Uzavřením Smlouvy o přepravě věci bere Objednatel na vědomí, že Dopravce může svůj závazek plnit prostřednictvím dalšího dopravce a odpovídá
při tom, jako by přepravu uskutečňoval sám.
7.2. Objednatel je povinen zajistit, aby zásilka byla řádně zabalena a obalem chráněna tak, aby při její přepravě a další manipulaci zůstala zcela
nepoškozená. Za škodu způsobenou nedostatečným zabalením zásilky nenese Dopravce žádnou zodpovědnost.
7.3. Je-li k řádnému provedení přepravy nutno obstarat jakékoliv zvláštní listiny, zavazuje se Objednatel tyto listiny předat Dopravci nejpozději při předání
zásilky k přepravě.
7.4. V případě potřeby použití speciálních pomůcek k naložení nákladu jako jsou např. bednění, podpěry, stojany apod. budou tyto poskytnuty Dopravci
ze strany Objednatele zdarma.
7.5. Dostane-li se Objednatel do prodlení s placením přepravného a jakýchkoli dalších Dopravcem vyúčtovaných plateb a záloh či v případě existence jiného splatného dluhu Objednatele vůči Dopravci, je Dopravce oprávněn přerušit jakékoliv další přepravy dle již uzavřených přepravních smluv mezi Dopravcem a Objednatelem. O uplatnění tohoto práva je Dopravce povinen informovat Objednatele.
7.6. V případě dodatečných změn rozměrů či hmotnosti zásilky může Dopravce předem smluvené ceny jednostranně změnit. Za uvedené rozměry
a hmotnost zásilky odpovídá Objednatel.
7.7. Provedení přepravy je možné pouze tehdy, existuje-li při zahájení přepravy použitelná a vhodná trasa a byly-li Dopravci předány veškeré zvláštní listiny nezbytné k provedení přepravy. Nebudou-li tyto podmínky splněny, posouvá se provedení přepravy do doby existence použitelné a vhodné trasy a obdržení zvláštních listin od Objednatele.
7.8. V případě vzniku nepředvídatelných událostí během přepravy (např. dopravní nehoda, zácpa, stávka apod.) včetně prodlení z důvodu vyšší moci,
nečinnosti či pasivity orgánů veřejné moci nese vzniklé náklady Objednatel.
7.9. Nepřímou škodu, následnou škodu ani ušlý zisk Dopravce Objednateli za žádných okolností nenahrazuje.
7.10. Příjemce je povinen potvrdit Dopravci převzetí zásilky. Potvrzení o převzetí zásilky lze nahradit náložným listem, popř. Mezinárodním nákladním listem (CMR).

8. Reklamace

8.1. Reklamace služeb je nutné uplatnit u Dopravce v kterémkoli jeho provozním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 7 dní ode dne převzetí zásilky Příjemcem. Reklamaci je oprávněn uplatnit pouze Objednatel. Reklamace musí být uskutečněna pouze písemně.
8.2. K reklamaci musí být přiložen zápis o škodě a další doklady a informace, ze kterých musí být zřejmý rozsah a finanční výše škody:
- obchodní faktura s uvedením hodnoty přepravovaného zboží
- nárokovaná kompenzace náhrady škody
- popis a seznam balení (s označením poškozených položek)
- důkaz o dodání příjemci
- podrobný popis poškozeného zboží a rozsahu poškození (včetně celkové hmotnosti poškozeného zboží)
- fotografie dokumentující poškození
8.3. Pokud Objednatel nesplní své povinnosti zmíněné v čl. 8 odst. 8.2. VOP, je Dopravce oprávněn zamítnout reklamaci z důvodu neprokázání škody.
8.4. Bude-li zjištěno poškození zásilky, je Objednatel povinen zajistit uchování obalu zásilky. Zároveň je povinen umožnit ohledání zásilky Dopravcem
a zástupcem pojišťovny Dopravce.
8.5. Reklamace přepravy neovlivňuje povinnosti Objednatele zaplatit sjednané přepravné v souladu s čl. 6 odst. 6.1. VOP.

9. Závěrečná ujednání

9.1. Tyto VOP jsou uveřejněny na internetu na adrese www.garantrans.cz
9.2. Objednatel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy o přepravě věci seznámil s obsahem VOP a bez výhrad je akceptuje.
9.3. Ustanovení obsažená ve smlouvě o přepravě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
9.4. Právní vztahy vznikající mezi Dopravcem a Objednatelem na řídí českým právním řádem. Ve věcech těmito VOP neupravených se uplatní příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a ostatních souvisejících právních předpisů.

Tyto podmínky byly schváleny Ing. Petrem Juřenou, ředitelem společnosti GARANTRANS s.r.o. a nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2018Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o zasilatelství


Společnost GARANTRANS s.r.o., se sídlem Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava, IČ: 25820117, vydává v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky, které jsou součástí zasílatelské smlouvy uzavřené
s Příkazcem
(dále jen „VOP“).

1. Smluvní strany

1.1. GARANTRANS s.r.o. je společnost se sídlem Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava, IČ: 25820117, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, v oddíle C vložce 19057 (dále jako „Zasílatel“).
1.2. Příkazcem je fyzická nebo právnická osoba, pro kterou Zasílatel vlastním jménem a na jeho účet obstarává přepravu zásilky určenému příjemci,
případně poskytuje jiné služby s přepravou zásilky související

2. Vymezení základních pojmů

2.1. „Zásilkou“ se rozumí věc převzatá Zasílatelem k poskytnutí služby dle Zasílatelské smlouvy uzavřené mezi Zasílatelem a Příkazcem v souladu
s těmito VOP. Zásilka může být tvořena jednou nebo více částmi zásilky.
2.2. „Příjemcem“ se rozumí osoba, které má být dle Příkazce vydána zásilka.
2.3. „Místem nakládky“ se rozumí místo určené Příkazcem, kde má být zásilka převzata.
2.4. „Místem vykládky“ se rozumí místo určené Příkazcem, kam má být zásilka doručena.

3. Předmět VOP

3.1. Předmětem těchto VOP je sjednání a úprava základních podmínek, kterými se bude řídit režim obstarání přepravy zásilky a úkonů souvisejících
s přepravou, jakož i práva a povinnosti Příkazce a Zasílatele vyplývající z těchto smluvních vztahů.

4. Rozsah platnosti VOP

4.1. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé Zasílatelské smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a Zasílatelem. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran
neupravené v těchto VOP, Objednávce, Zasílatelské smlouvě či v Rámcové zasílatelské smlouvě se řídí platným právním řádem ČR, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

5. Objednávka služeb

5.1. Příkazce může objednávku obstarání přepravy učinit písemně, elektronicky
nebo ústně. Zasílatel potvrdí přijetí objednávky písemně, elektronicky nebo ústně. Pokud Příkazce požádá o písemné potvrzení přijetí objednávky,
je Zasílatel povinen mu vyhovět. Za písemné potvrzení se považuje i elektronická komunikace, která je považována ze zákona za písemný úkon.
5.2. Není-li smlouva uzavřena v písemné formě, má Zasílatel právo žádat, aby mu Příkazce doručil příkaz k obstarání přepravy.
5.3. Písemná objednávka musí obsahovat údaje potřebné k provedení a vyúčtování služeb zejména:

a) identifikační údaje Příkazce, popřípadě jeho číslo telefonu či e-mail,
b) adresu místa nakládky; odevzdá-li zásilku za Příkazce jiná osoba, pak i její identifikační údaje, popřípadě číslo telefonu,
c) požadované datum a čas nakládky,
d) identifikační údaje Příjemce,
e) adresu místa vykládky,
f) kontaktní údaje na osobu oprávněnou v místě vykládky k převzetí zásilky,
g) požadovanou dodací lhůtu zásilky,
h) další instrukce pro nakládku a vykládku zásilky,
i) jedná-li se o snadno zkazitelnou zásilku, musí objednávka obsahovat dispozice pro případ odmítnutí jejího převzetí Příjemcem,
j) popis zásilky, tj. obvyklé pojmenování jejího obsahu a obalu, popřípadě její označení dle technických či jiných norem apod., včetně popisu jejích zvláštních vlastností,
k) vyžaduje-li to povaha zásilky, je v objednávce nutno uvést požadavek na zvláštní způsob zacházení během nakládky, přepravy a vykládky,
l) počet kusů zásilky či počet jejich balení, přepravních jednotek, palet apod.,
m) celkovou hmotnost zásilky včetně umístění těžiště zásilky, přesné rozměry zásilky či jednotlivých kusů zásilky,
n) zvláštní kulturní či uměleckou hodnotu zásilky,
o) druh a rozsah poškození zásilky, je-li předávána k přepravě již poškozená zásilka

5.4. Na základě této objednávky obdrží Příkazce od Zasílatele nabídku (návrh na uzavření Zasílatelské smlouvy), jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP.
Písemně učiněnou akceptací této nabídky dojde k uzavření smlouvy.

6. Úhrada přepravních nákladů a odměny Zasílatele

6.1. Příkazce se zavazuje zaplatit za poskytnutí služeb úplatu stanovenou v nabídce, kterou obdržel od Zasílatele a kterou akceptoval, čímž došlo k uzavření Zasílatelské smlouvy.
6.2. Příkazce se dále zavazuje uhradit veškeré náklady, které Zasílatel vynaložil při obstarávání přepravy zásilky (např. dopravné, clo, daně, pojištění a jiné poplatky). Tyto náklady budou Příkazci vyúčtovány společně s úplatou za služby ve formě tzv. zasílatelské ceny nerozlišující pro daný případ konkrétní podíl úplaty a přepravních nákladů.
6.3. V případě prodlení s úhradou faktur účtuje Zasílatel za každý den prodlení po splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky,
pokud nebylo sjednáno jinak.
6.4. Nárok na zasílatelskou cenu vzniká Zasílateli okamžikem, kdy Zasílatel uzavřel smlouvu s Přepravcem, jejímž předmětem je přeprava zásilky v souladu se Zasílatelskou smlouvou, a to na základě faktury vystavené Zasílatelem a doručené Příkazci na jím uvedený email. Splatnost takové faktury je 14 dní
od doručení Příkazci.
6.5. Zasílatel je oprávněnou provést sjednanou přepravu sám, v takovém případě vzniká zasílateli nárok na přepravné okamžikem provedení přepravy.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Uzavřením Zasílatelské smlouvy věci bere Příkazce na vědomí, že Zasílatel může svůj závazek plnit prostřednictvím dalšího zasílatele a odpovídá
při tom, jako by přepravu uskutečňoval sám. Zasílatel je rovněž oprávněn provést přepravu zásilky sám.
7.2. Zasílatel je povinen sdělit Příkazci osobu, s níž na jeho účet uzavřel smlouvu o přepravě. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2478 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7.3. Příkazce je povinen zajistit, aby zásilka byla řádně zabalena a obalem chráněna tak, aby při přepravě a další manipulaci zůstala zcela nepoškozená.
Za škodu způsobenou nedostatečným zabalením zásilky nenese Zasílatel žádnou zodpovědnost.
7.4. Zasílatel není povinen přezkoumávat správnost jakýchkoliv pokynů či údajů poskytnutích Příkazcem.
7.5. Zasílatel je oprávněn žádat na Příkazci zaplacení Odměny a náhrady veškerých nákladů vynaložených za účelem splnění Zasílatelské smlouvy,
v souvislosti s plněním Zasílatelské smlouvy nebo v zájmu předejití vzniku škody a ochrany zájmů Příkazce.
7.6. Dostane-li se Příkazce do prodlení s placením vyúčtované Odměny a jakýchkoli dalších Zasílatelem vyúčtovaných plateb a záloh či v případě existence
jiného splatného dluhu Příkazce vůči Zasílateli, je Zasílatel oprávněn přerušit obstarávání a realizaci dalších přeprav dle již odsouhlasených Zasílatelských
příkazů či dle uzavřených Zasílatelských smluv. O uplatnění tohoto práva je Zasílatel povinen informovat Příkazce.
7.7. Nepřímou škodu, následnou škodu ani ušlý zisk Zasílatel Příkazci za žádných okolností nenahrazuje.
7.8. Zasílatel neodpovídá za provedení obstarávané přepravy zásilky, ledaže přepravu zásilky, kterou měl dle Zasílatelské smlouvy obstarat, sám provedl, popřípadě výslovným ujednáním s Příkazcem převzal smluvní odpovědnost za provedení přepravy.
7.9. Není-li možné provést celní služby dle pokynů Příkazce, neodpovídá Zasílatel za dobu prodlení s plněním svého závazku.

8. Přeprava zásilky Zasílatelem

8.1. Zasílatel je oprávněn uskutečnit přepravu zásilky sám.
8.2. Práva a povinnosti Smluvních stran při přepravě zásilky Zasílatelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti GARANTRANS s.r.o. pro smlouvy o přepravě. V ostatních případech se podmínky přepravy zásilky řídí přepravními podmínkami příslušného Přepravce.

9. Reklamace

9.1. Zasílatel neodpovídá za škodu vzniklou na zásilce od okamžiku převzetí zásilky dopravcem do okamžiku doručení zásilky do místa vykládky.
9.2. Reklamace služeb je nutné uplatnit u Zasílatele v kterémkoli jeho provozním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 7 dní ode dne převzetí zásilky k přepravě. Reklamaci je oprávněn uplatnit pouze Příkazce. Reklamace musí být uskutečněna pouze písemně.
9.3. K reklamaci musí být přiložen zápis o škodě a další doklady a informace, ze kterých musí být zřejmý rozsah a finanční výše škody:
- obchodní faktura s uvedením hodnoty přepravovaného zboží
- nárokovaná kompenzace náhrady škody
- popis a seznam balení (s označením poškozených položek)
- důkaz o dodání příjemci
- podrobný popis poškozeného zboží a rozsahu poškození (včetně celkové hmotnosti poškozeného zboží)
- fotografie dokumentující poškození
9.4. Pokud Příkazce nesplní své povinnosti zmíněné v čl. 7 odst. 7.2. VOP, je Zasílatel oprávněn zamítnout reklamaci z důvodu neprokázání škody.
9.5. Bude-li zjištěno poškození zásilky, je Příkazce povinen zajistit uchování obalu zásilky. Zároveň je povinen umožnit ohledání zásilky Zasílatelem
a zástupcem pojišťovny Zasílatele.

10. Závěrečná ujednání


10.1. Tyto VOP jsou uveřejněny na internetu na adrese www.garantrans.cz
10.2. Příkazce prohlašuje, že se před uzavřením Zasílatelské smlouvy seznámil s obsahem VOP a bez výhrad je akceptuje.
10.3. Ustanovení obsažená ve smlouvě o přepravě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
10.4. Právní vztahy vznikající mezi Zasílatelem a Příkazcem na řídí českým právním řádem. Ve věcech těmito VOP neupravených se uplatní příslušná
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a ostatních souvisejících právních předpisů.

Tyto podmínky byly schváleny Ing. Petrem Juřenou, ředitelem společnosti GARANTRANS s.r.o. a nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2018